Kontakt

(+420) 488 440 588

Právní služby

 • Obchodní právo

  Zakládání obchodních společností včetně zajištění adresy pro sídlo, zřízení bankovního účtu a registrace k dani; zastupování na valné hromadě, příprava podkladů pro rozhodování statutárního orgánu a zpracování další korporátní dokumentace; sepis dodavatelsko-odběratelských smluv, smluv o dílo, obchodních podmínek, smluv o výkonu funkce a dalších obchodních smluv; provádění změn údajů v obchodním rejstříku; likvidace společností včetně výmazu z obchodního rejstříku.

 • GDPR

  Zpracování technických a organizačních opatření podle nařízení GDPR. Konkrétně provedení analýzy současného stavu a rizik spojených se zpracováním osobních údajů; navržení opatření, která odpovídají předmětu činnosti společnosti; příprava doložek o mlčenlivosti do pracovních smluv; příprava vnitřního předpisu ochrany osobních údajů se stanovením kompetencí a postupů vůči kontrolnímu úřadu a vůči subjektům údajů; informování subjektů údajů o jejich právech; příprava záznamů o činnosti a úkonech při zpracování osobních údajů; posouzení nutnosti zavést pověřence; vypracování smluv o zpracování osobních údajů se zpracovateli údajů; školení zaměstnanců; právní pomoc při kontrole ze strany úřadu.

 • Nemovitosti

  Provádíme přípravu a sepis smluv na převod nemovitostí, zejména kupní smlouvy a darovací smlouvy. Vlastníte-li již nemovitost, připravíme pro vás nájemní smlouvu nebo pachtovní smlouvu na užívání pozemku. Dále připravujeme smlouvy o zřízení věcného břemene nebo služebnosti dožití. Sepíšeme pro vás návrh na vklad práva do katastru nemovitosti a celý převod na katastru nemovitostí zařídíme.

 • Občanské právo

  Mezi hlavní právní služby patří příprava a kontrola kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce, zápůjčce, příprava dohod o narovnání, uznání dluhu a dohod o splátkovém kalendáři; příprava prohlášení vlastníka k rozdělení domu na jednotky; zřízení věcných břemen; vypořádání spoluvlastnictví.